Säkrare skolvägar vid Vikingavägen!

Vi anser att våra barns säkerhet ska prioriteras högre än genomfartstrafik!

Krav

Anpassa de fyra övergångsställena, markerade 1-4 på kartan, så mycket det går innan skolstarten i augusti 2021. Planskild passage är rimligt men till dess att en sådan lösning kan vara på plats ska övergångsställena anpassas enligt kraven nedan för att nå motsvarande standard som på dessa två övergångsställen i Sollentuna:

Övergångsställe vid rondell (länk till Google Street View): https://goo.gl/maps/qe5RrRgeLiFknem56

Övergångsställe (länk till Google Street View): https://goo.gl/maps/F5nUqLqEKUaTDLp58

På bilderna ovan kan man se upphöjningen vid rondellen, ordentlig belysning på stora blå stolpar och tydlig skyltning.

Krav för övergångsställe 1

Övergångsställe 1
Övergångsställe 1. Det är lätt att blanda ihop dessa ljussignaler med dem för korsningen vid Hagmovägen.

1.1 Ordentlig belysning som lyser upp området kring övergångsstället.
1.2 Skyltar A15, "Varning för barn".
1.3 Refug dit man kan ta sig när en bilförare missar rödljuset eftersom rödljusen kan misstas för att tillhöra korsningen vid Hagmovägen när man närmar sig på Vikingavägen söderifrån.
1.4 Skyltar B3-1, "Övergångsställe".

Krav för övergångsställe 2

Övergångsställe 2
Övergångsställe 2.

2.1 Ordentlig belysning som lyser upp området kring övergångsstället.
2.2 Skyltar A15, "Varning för barn" eller blinkskyltar (FIVÖ) som visar när någon närmar sig övergångsstället.
2.3 Upphöjning.

Krav för övergångsställe 3

Övergångsställe 3
Övergångsställe 3.

3.1 Ordentlig belysning som lyser upp området kring övergångsstället.
3.2 Skyltar A15, "Varning för barn" eller blinkskyltar (FIVÖ) som visar när någon närmar sig övergångsstället.
3.3 Upphöjning.

Krav för övergångsställe 4

Övergångsställe 4
Övergångsställe 4.

4.1 Ordentlig belysning som lyser upp området kring övergångsstället.
4.2 Blinkskyltar (FIVÖ) som visar när någon närmar sig övergångsstället.

Uppmaning om upprop

Ta chansen och påverka de politiker som du valt ska styra vår kommun genom att:

  1. skriva eller ringa till dem, exempelvis utifrån brevet nedan
  2. skriva upp ditt namn på namninsamlingen www.skrivunder.com/forbattra_trafiksituationen_kring_kyrkskolan_i_taby_kyrkby

Öppet brev

Med följande brev önskar vi att folkvalda politiker i Täby kommun tar hänsyn till våra barns säkerhet och gör mer för att säkra skolvägen för barn som påverkas vid nedläggningen av Midgårdsskolan. Använd gärna texten i brevet vid kontakt med de folkvalda politiker som just du valt.

Hej folkvald politiker!

Visa att du prioriterar våra barns säkerhet högre än genomfartstrafiken. Att stänga Midgårdsskolan och därigenom ändra barnens skolvägar utan att ta hänsyn till detta vid trafikplaneringen är oansvarigt.

Ta ditt ansvar och prioritera barnens säkerhet!

Vänlig hälsning, din väljare

Trafiksituationen

Vikingavägen är hårt trafikerad, särskilt på morgonen ungefär samtidigt som barn i låg och mellanstadie börjar skolan. För barn i årskurserna från förskoleklass till årskurs 5 kommer de barn som tidigare tagit sig till Midgårdsskolan istället behöva ta sig till Kyrkskolan och barn som tidigare gick i årskurs 6 på Kyrkskolan behöver ta sig till Skolhagenskolan. Dessa barn kommer i betydligt högre utsträkning korsa den hårt trafikerade Vikingavägen.

Visa kartan i fullskärm

I huvudsak är det övergångsställen markerade 1-4 på kartan som kommer att nyttjas för att korsa Vikingavägen. På den västra sidan finns en gång och cykelväg som saknar markering för uppdelning av gång respektive cykeltrafik och trafikeras flitigt av cykelpendlare.

Det vore rimligt att dessa anpassas innan terminsstart höstterminen 2021. Särskilt då Täby kommun i sin egen tekniska handbok klassificerar de flesta av dessa som "osäker passage" enligt följande definition:

"Den lägsta klassificeringen är röd och innebär en osäker passage. En röd passage har inte något av ovanstående förutsättningar, det vill säga att inget farthinder finns och hastigheten för biltrafiken överstiger 30 km/tim."

En röd passage är alltså en passage med högst risk. Det är dessa passager som många fler barn ska använda för att ta sig till skolan efter nedläggningen av Midgårdsskolan.

Bakgrundsinformation

Den här historian började för ett par år sedan med lågt antal sökande elever till Midgårdsskolan, detta användes som argument för att stänga nyintag i förskoleklass och senare beslut om att stänga Midgårdsskolan. Hur hanteringen inom skolan sett ut kommer vi inte att gå in på här utan fokus är Täby kommuns agerande. Det är kommunen som håller ihop samhällsplaneringen och ansvarar för att exempelvis barnens skolväg tas hänsyn till vid förändringar i skolverksamheten.

Vikingavägen är en av de mest trafikerade vägarna i Täby kyrkby. Här åker inte bara vi som bor i Täby kyrkby utan också innevånare i Vallentuna kommun som använder vägen som genomfartsled. Det är framförallt trafk på den här vägen som utgör en risk för barnen. Risken finns där även idag men barnen har inte korsat vägen i samma utsträkning som efter nedstängningen av Midgårdsskolan.

Vikingavägen är identifierad som ett huvudstråk för genomfartstrafik där man värnar främst om framkomligheten för just denna. Farthinder ger bra effekt för trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter men kan ha negativ påverkan på främst buss i linjetrafik, speciellt med tanke på att de aktuella övergångsställen som behöver säkras ligger i anslutning till cirkulationsplatser och att anläggning av farthinder kan vara en utmaning där långa fordon svänger.

Gregor Hackman, Mathias Rudh Säkra skolvägar för Kyrkskolans rektorsområde

Täby kommun har utrett trafiksituationen och kommit till slutsatsen att övergångsställen och trottoarer är riskabla och behöver förbättras. Byggnadsnämnden har beslutat att inte förbättra trafiksituationen mer än att besluta om breddade trottoarer och färg på asfalten eftersom det skulle leda till sämre genomflöde av biltrafik.

Tiden börjar ta slut och till sommaren 2021 kommer Midgårdsskolan att stängas. Det är nu åtgärderna behöver komma på plats för att säkra upp skolvägarna.